La Junta Directiva del Sant Cugat F.C. i el President Llorenç Santasusagna ha comunicat oficialment a l’Assemblea Anual Ordinària de socis que s’obre el període de eleccions a la Presidència del club per finalització de l’actual mandat.

El calendari electoral serà el següent:

  • Dilluns 15 de gener: Designació de membres de la Junta Electoral
  • Dijous 18 de gener: Constitució de la Junta Electoral, exposició pública del cens electoral i inici del termini per formular reclamacions i esmenes fins el 26 de gener. Es farà a les Oficines del Club.
  • Dilluns 22 de gener: Obertura del període de presentació de candidatures. Es podran oficialitzar a les Oficines del Club.
  • Divendres 2 de febrer: A les 20:00h, fi del període de presentació de candidatures. Revisió i acceptació de les candidatures resultants i, si s’escau, proclamació de la Guanyadora en cas d’haver-se presentat una única candidatura
  • Divendres 9 de febrer: Des de les 18:00h fins les 20:00h, Votació a les Oficines del club, mitjançant sufragi lliure i vot secret. En acabat, recompte de vots i proclamació de la candidatura Guanyadora.

Per tal que el procés es dugui a terme amb absoluta transparència i l’accés a tota la informació referent al procés d’eleccions, el Sant Cugat F.C. elabora un recull de preguntes i respostes per tots els interessats i interessades:

  • Per què es convoquen les eleccions? Per finalització de mandat. La Junta Directiva del club té un mandat de 4 anys que caduca el febrer de 2024.
  • Qui pot presentar una candidatura? Per a poder ser membre, sigui la posició que sigui, d’una candidatura a la Presidència del Sant Cugat F.C. caldrà ser una persona física, major de 18 anys, que sigui sòcia de ple dret del club i que tingui una antiguitat mínima d’un any.
  • Quins requisits ha de tenir una candidatura per ser considerada vàlida?  Tots els integrants de la mateixa han de complir amb els punts esmentats amb anterioritat. A més, a la Candidatura hi ha de constar un mínim de tres (3) integrants: un President/a, un Secretari/a i un Tresorer/a.
  • Hi ha Junta Electoral? Qui la forma?  Sí, n’hi ha. La formen tres (3) integrants. S’encarregaran de resoldre qüestions que puguin sorgir en el procés electoral del club dins dels dos (2) dies hàbils següents a una reclamació.

#SomVermelliNegres
#SomelSantCugat